Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky www.hodnymazlicek.cz

Obchodní společnosti
identifikační číslo: 25755218

Provozovna:

poděbradská 55
198 00 Praha 9-Hloubětín

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi obchodní společností  (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové prezentace poskytovatele umístěné na internetové adrese www.hodnymazlicek.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.       Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1.4.       V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

2.       VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1.       Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky spočívající ve zprostředkování zakoupení zboží u třetí osoby společnosti Alibaba (China) Co., Ltd, se sídlem 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Hangzhou 311121, Čína (dále jen „prodávající“ a „zboží“) v zahraničí, a to zprostředkování zakoupení zboží od prodávajícího v Čínské lidové republice.

 3.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.       Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce či na základě předchozího nákupu u poskytovatele může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní na internetové adrese www.hodnymazlicek.cz. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména objednávat zprostředkování zboží a provádět správu údajů o osobě objednatele (dále jen „uživatelský účet“).

3.2.       Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

3.4.       Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.5.       Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

3.6.       Poskytovatel může objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4.       UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1.       Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel vyplněním objednávkového formuláře a odesláním zvolených údajů kliknutím na příslušné tlačítko poskytovateli (dále společně jen „objednávka“). Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

4.2.       V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

4.3.       Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.

4.4.       Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

 5.       SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1.       Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne službu, přičemž objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí služby provizi, jež je zahrnuta v ceně zboží.

6.       ZÍSKÁNÍ ZBOŽÍ A VZTAHY S PRODÁVAJÍCÍM

6.1.       Webová stránka obsahuje informace o zboží, ohledně kterého je možné uzavřít smlouvu s prodávajícím, a to včetně uvedení ceny zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách, a to včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Webová stránka obsahuje také informace o případných nákladech spojených s doručením zboží objednateli.

6.2.       Veškerá prezentace zprostředkovávaného zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající ani poskytovatel nemají povinnost uzavřít smlouvu ohledně takového zboží. Prezentace zprostředkovávaného zboží na webové stránce není návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou).

6.3.       Před zasláním objednávky na zprostředkování zboží je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku zprostředkování zboží odešle objednatel kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

6.4.       Objednatel bere na vědomí, že na uzavření smlouvy s prodávajícím není právní nárok. Prodej zboží objednateli bude odložen do doby, než bude takový prodej zboží prodávajícím poskytovateli odsouhlasen.

6.5.       Objednatel bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy s prodávajícím vznikají objednateli přímo vůči prodávajícímu, přičemž poskytovatel nepřebírá žádné závazky za jejich plnění prodávajícím, a to s výjimkou závazků výslovně převzatých poskytovatelem na základě smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek). Objednatel bere na vědomí, že právní regulace v zahraničí (kde objednatel provádí nákup zboží) nemusí poskytovat objednateli takovou míru právní ochrany, jakou poskytují obecně závazné právní předpisy v České republice (včetně práv na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a práv z odpovědnosti za vady). Objednatel bere na vědomí, že zboží nemusí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy na zboží v České republice. Objednatel bere dále na vědomí, že jeho práva vůči prodávajícímu nemusí být v zahraničí právně či fakticky vymahatelná.

6.6.       Cenu zboží (zahrnující provizi poskytovatele) může objednatel hradit přímo poskytovateli platební kartou či prostřednictvím platebního systému třetí osoby.

6.7.       V případě, že prodávající nedoručí objednateli zboží ani do 60 dnů od uzavření smlouvy s prodávajícím, zavazuje se poskytovatel zajistit vrácení kupní ceny takového zboží objednateli (včetně provize poskytovatele).

7.       POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 7.1.       Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

8.       ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE

8.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 15.6) (reklamace).

V případě vrácení zboží, prosím zasílejte reklamované a vrácené zboží na kontaktní adresu:

 

poděbradská 55
198 00 Praha 9-Hloubětín

 

8.2.       Objednatel bere na vědomí, že práva a povinnosti objednatele vůči prodávajícímu se řídí smlouvou s prodávajícím, přičemž objednatel svá práva z takového právního vztahu uplatňuje přímo vůči prodávajícímu.

9.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.       Poskytovatel v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

9.2.       Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování.

9.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 15.6). Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

9.4.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@hodnymazlicek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

9.5.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednatelem.

9.6.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.7.       Poskytovatel je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE

10.1.    Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

10.2.    Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, informace o předchozích objednávkách objednatele a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.    Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření smlouvy s prodávajícím, pro účely plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.

10.4.    Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

10.5.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6.    Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7.    V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.7.1.   požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.7.2.   požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.8.    Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.    Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.

11.2.    Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící objednateli a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání webového prohlížeče objednatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

12.    TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

12.1.    Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.

12.2.    Smlouva o poskytování služeb zaniká okamžikem účinnosti této výpovědi.

12.3.    Objednatel bere na vědomí, že pokud došlo k splnění služeb poskytovatelem dle smlouvy o poskytování služeb (tedy ke zprostředkování smlouvy s prodávajícím), nemůže objednatel v souladu s ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku od smlouvy o poskytování služeb odstoupit (čl. 4.3). V případě, že zatím nedošlo k splnění služeb poskytovatelem (tedy ke zprostředkování smlouvy s prodávajícím), je objednatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.

12.4.    Ukončením smlouvy o poskytování služeb z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena práva a povinnosti ze smlouvy s prodávajícím.

13.    UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

13.1.    Objednatel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce, a to nad rámec stanovený rozhodným právem.

13.2.    Objednatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

 14.    

14.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). V případě doručování elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu objednatele.

15.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.    Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy související s užitím webové stránky a právní vztahy založené smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem.

15.2.    Smluvní strany sjednaly, že spory z právních vztahů souvisejících s užitím webové stránky a spory z právních vztahů založených smlouvou o poskytování služeb budou rozhodovány českými obecnými soudy.

15.3.    Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

15.4.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.

15.5.    Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

15.6.    info@hodnymazlicek.cz, telefon - pouze emailová komunikace

 

V Praze dne 1.1.2016

Hodný Mazlíček > Obchodní podmínky